Belasting meerwaarde bij verkoop tweede huis in Frankrijk.

FEBRUARI  2020

Update februari 2020

Inmiddels is de Franse fiscus bezig met het terugbetalen van de ten onrechte geheven bijdrage sociale premie voor die huizenbezitters niet-ingezetenen die tijdig bezwaar (uiterlijk 31 december 2019) hebben gemaakt. Het gaat dan om de opgelegde aanslagen  wegens de verkoop van een tweede huis in 2017.

In 2018 heeft de Franse fiscus nog steeds onwettig de bijdrage sociale lasten ingehouden voor niet  ingezetenen die hun onroerend goed hebben verkocht in dat jaar. De Franse fiscus weigert om ambtshalve de ten onrechte opgelegde bedragen terug te storten. U moet dus zelf tijdig bezwaar indienen. U kunt nog bezwaar maken tot 31 december 2020.  Let wel: het kan gaan om een aanzienlijk bedrag. Heeft u hulp nodig, dan kunt u ons om advies vragen.  Wij kunnen u ook begeleiden bij het indienen van een bezwaar.

Belasting meerwaarde bij verkoop. Taxe de plus value. Contribution sociale généralisée (CSG) en Contribution de la Dette Sociale  (CRDS). Deze heffingen zijn vervangen in 2019 door een prélèvement de solidarité. Zie hieronder paragraaf ” Nieuwe wettelijke regeling winstbelasting per 1 januari 2019″.

Zie:

Taxe plus value. Belasting meerwaarde

https://www.impots.gouv.fr

Tweede huis

Bij verkoop van een tweede huis door een niet- ingezetene dient  rekening te worden gehouden met  een belasting voor de meerwaarde bij verkoop(taxe plus value).  Men dient aangifte te doen bij het Centre d’ Impôts non Résidents.  Indien de waarde bij verkoop meer is dan destijds bij de koop is betaald vraagt de fiscus een winstbelasting.

Percentages 2018 en 2019.

Naar  de stand van 2018 gold  gedurende 22 jaar na aankoop een belastingpercentage van 19 % van de meerwaarde. Voor sociale lasten betaalde men door een wijziging van de Loi de Finances 17,2 % (was 15,5 %) van de meerwaarde tot 30 jaar na de aankoop.  Dus het ging  om een aanzienlijk bedrag indien  men zijn huis wilde verkopen binnen de termijn van 30 jaar. Let wel: het gaat om verkoop van iemands tweede huis. Heeft men in het huis zijn hoofdverblijf dan gold (en geldt) de plus value belasting  niet.

Nieuwe wettelijke  regeling winstbelasting per  1 januari 2019

Wijziging

Onder druk van  een aantal recente gerechtelijke uitspraken, heeft de Franse overheid per 1 januari 2019 opnieuw de Regeling omtrent de winstbelasting bij meerwaarde van de verkoop van een woning in Frankrijk door niet ingezetenen ingevoerd. De wijziging  houdt in dat 2 belangrijke elementen van de heffing van sociale premies komen te vervallen voor personen die sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Concreet gaat het dan om de contribution sociale généralisée (CSG) en de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Dat betekent dat niet de totale heffing van 17,2% verdwijnt. Wat wel blijft is de prélèvement de solidarité affecté au budget général de l’Etat, een algemene solidariteitsheffing van 7,5%.

Ter dekking van het verlies van deze maatregel zal het minimumtarief van de Franse inkomstenbelasting voor niet-inwoners worden verhoogd van 20% naar 30%. Dit raakt in principe alleen mensen die belastbare huurinkomsten uit hun tweede huis genieten. De  wijzigingen zijn van toepassing op gerealiseerde plus-values vanaf 1 januari 2019 en huurinkomsten in 2018 (die belastbaar zijn in 2019).

Let wel :

 1

de bestaande regelgeving dat men 19 % betaalt over de meerwaarde bij verkoop binnen 22 jaar na verkrijging blijft wel bestaan.

2

Nogal veel notarissen in Frankrijk zijn niet op de hoogte van het nieuwe rentepercentage van 7,5 % solidariteitsheffing en berekenen nog steeds 17,2 %. Natuurlijk kunt u achteraf bezwaar maken maar dat kost ongetwijfeld weer veel tijd, energie en irritatie.

Juridisch twijfelachtig.

Er is juridisch veel te doen geweest over de als zeer onrechtvaardig beschouwde heffing van sociale lasten. Dit geldt  zeker voor buitenlanders niet ingezetene met een huis in Frankrijk. Immers men is geen ingezetene , dus heeft men ook geen recht  op welke sociale uitkering dan ook.

Uitspraak Europees Hof inzake belasting meerwaarde.  

De heffing bij de meerwaarde voor sociale lasten  is door het Europees Hof van Justitie  op 26 februari  2015 als niet legitiem verklaard. Daarom heeft de Franse fiscus veel claims tot terugbetaling ontvangen. Maar via de nieuwe  Loi de Finances  heeft de Franse overheid gezorgd voor reparatiewetgeving.  De Franse fiscus heeft de notarissen verplicht de plus value te berekenen inclusief de sociale lastenpremie. Vele juristen menen dat het nog steeds niet legitiem is en er worden dan ook weer procedures verwacht.

Inmiddels is er een procedure gevoerd tegen de heffing van sociale lasten bij verkoop en op 11 juli 2017 heeft de Rechtbank van Straatsburg de Franse overheid ongelijk gegeven. Ook het Hof in Nancy heeft de regeling grotendeels verworpen behoudens een klein onderdeel waarover het Hof een nadere uitleg heeft gevraagd aan het Europese Hof van Justitie.

De Franse regering zal ongetwijfeld wel weer beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie maar de afloop van de gehele procedure zal  nog wel langere tijd op zich laten wachten.

Maar om u w rechten niet te verliezen, indien u na 1 januari 2016 uw woning in Frankrijk heeft verkocht een   de taxe plus value heeft betaald is het zeer belangrijk dat u uw bezwaar indient bij de Franse belastingdienst voor 1 januari 2019. Let wel: het percentage voor sociale lasten is per 1 januari 2018 verhoogd van 15,5 % naar 17,2 %. Het kan dus nog wel om een behoorlijk bedrag gaan.

Belasting Toegevoegde waarde.

Na een termijn van 5 jaar na de verkoop van het huis wordt het tarief degressief berekend. Let wel binnen de termijn van 5 jaar dient u bovendien BTW (TVA, Taxe sur la valeur Ajoutée) te betalen, te verminderen met reeds betaalde BTW bij de bouw.

Notaris bepaalt meerwaarde bij de verkoop.

De notaris waar de akte van overdracht wordt verleden,  bepaalt de meerwaarde bij de verkoop. Wij hebben de ervaring dat er ook bij notarissen sprake is van rekkelijken  en preciezen. Zo is de ene notaris wat soepeler in het declareren van kosten die men zelf  heeft gemaakt bij de renovatie van het huis dan de andere. Strikt genomen eist de belastingdienst voor renovatie steeds officiële facturen van de aannemer en dus niet privé uitgaven bij de bouwmarkt.  De indiening van de facturen dient serieus te worden genomen want de fiscus is de laatste tijd zeer alert.

Berekenen hoogte winstbelasting

Indien u de Franse taal beheerst kunt u via de site van de Franse Notarissen uitrekenen hoeveel winstbelasting u bij verkoop van uw huis in Frankrijk verschuldigd bent.

https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/fiscalit%C3%A9-et-gestion-du-patrimoine/les-plus-values-immobili%C3%A8res

Wilt u uw tweede huis in Frankrijk verkopen neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u helpen.

Tel: 0614902162

mail: info@2france.nl

info@france-residence.nl

 

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162