Mogelijke hulp en onze tarieven

 

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen:

1 Eerste hulp rol. 

Het kan zijn dat u een eenvoudig te beantwoorden vraag heeft. Wij helpen u dan graag gratis via onze helpdesk of telefonisch.
2 Adviserende rol.
Onze hulp voor U

Heeft u de ideale woning gevonden dan zullen tal van vragen rijzen, ook als u de Franse taal goed beheerst. U zelf blijft gedurende het gehele proces de persoon die zelf besluiten neemt, contacten (mondeling of schriftelijk) onderhoudt. U doet de onderhandelingen voor de koop en u tekent het koopcontract.

Wij kunnen u mondeling en schriftelijk, dan wel per mail op de achtergrond adviseren over verschillende vragen. Zo kunnen wij voor u een analyse plegen van de verschillende voorwaarden of clausules in een overeenkomst, een akte of andere belangwekkende documenten. Ook kunnen we voor u uitzoeken en rapporteren wat de juridische en fiscale gevolgen voor u zijn.

Bij een adviserende rol zullen wij op basis van een vrijblijvend inventariserend gesprek naar aanleiding van uw vragen een begroting maken. Wij begroten  het aantal uren die wij menen nodig te hebben om u op zorgvuldige wijze te kunnen adviseren.

Het tarief hiervoor is € 105 per uur exclusief BTW

3  Bemiddelende rol.

Bemiddelende rol. Wij verrichten hiervoor in opdracht en naam van u alle handelingen die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van een juiste koop of verkoop. Tevens regelen wij de juridische overdracht bij de notaris. Dat betekent dat wij de communicatie namens u plegen met de verkoper, de makelaar, het kadaster  en de notaris, maar steeds met mandaat van u . Dus nemen we nooit  zelfstandig besluiten maar vragen steeds eerst uw akkoord. Wij controleren voor u de inhoud van de concept koopovereenkomst. We  bekijken en waarderen de mogelijk opgenomen ontbindende en/ of opschortende voorwaarden, mogelijke erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen, de resultaten van de technische keuring (Dossier Diagnostic Technique) .  Wij sluiten hiervoor met u een zogenaamde overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. Het tarief hiervoor is 1 % (excl.  BTW) van de overeengekomen koop/verkoopprijs met een minimum van € 2300 excl. BTW .

Wilt u voor het gehele proces ontzorgd worden, dus vanaf het zoeken van gegadigden (u betaalt zelf de advertentiekosten), het namens u onderhandelen met een potentiële koper, (u leidt de potentiële kopers zelf rond voor de bezichtigingen of organiseert zelf open dagen),  het sluiten van een koopovereenkomst, het doen inspecteren van het huis en de riolering in voorkomende gevallen, het doen passeren van de acte de vente, het doen van aangifte bij de belastingdienst en alle bijbehorende communicatie dan is het tarief 3 % van de overeengekomen verkoopprijs (exclusief BTW) met een minimum van € 3900 (exclusief BTW).

In principe kunnen wij vanuit Nederland alles regelen. Ook u kunt in Nederland de overeenkomsten ondertekenen en via volmacht een en ander regelen.

Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn dat wij u in Frankrijk ter plaatse vertegenwoordigen dan moeten wij wel de reis en verblijfskosten apart in rekening brengen. Maar bedenk wel dat vele zaken via een procuratie op afstand kunnen worden geregeld.

4 Dienstverlenende rol.

Het kan zijn dat u hulp nodig (in woord of geschrift) heeft bij allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld :

A Het inwinnen van inlichtingen bij gemeente of andere instantie.

B Het inschrijven als bewoner bij een instantie.

C Het afsluiten van verzekeringen

D Het doen van aangifte successie  bij de Franse Belastingdienst.

E Het coördineren van aanvragen van een technische keuring.

F Het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk.

G Het adviseren over allerlei te regelen zaken die het gevolg zijn van de aankoop of verkoop van een huis, dan wel het laten bouwen van een huis.

H Het coördineren van aanvragen van nutsvoorzieningen.

I Het indienen van bezwaar tegen aanslagen Franse Belastingdienst.

In deze rol kunnen wij voor u de als voorbeeld onder 3 genoemde zaken voor u regelen. Tevens kunnen wij voor u vertalen van Frans naar Nederlands of vice versa, beëdigd of niet beëdigd. Ook  kunnen wij desgewenst voor u tolken, telefonisch dan wel fysiek bij gesprekken in Nederland. Het tarief voor deze diensten is € 95 per uur exclusief BTW. Wij maken vooraf een taxatie van de tijd voor de vertaal- of tolkwerkzaamheden.