Bezittingen in Frankrijk. Hoe werkt de Franse erfbelasting?

Erfenis Frans of Nederlands recht?

Twee belangrijke vragen

 

 

 

Wanneer een Nederlander eigenaar is van een onroerend goed  zijn  er twee vragen van belang.

In de eerste plaats is de vraag bij overlijden welk wettelijk stelsel van erfrecht van toepassing is. Het Franse recht of het Nederlandse recht. Dit is van belang om te weten, omdat er grote verschillen zijn tussen de twee nationale geldende wettelijke regels.

In de tweede plaats is van belang te weten welk belastingstelsel voor van toepassing is als een Nederlandse eigenaar van een huis in Frankrijk, overlijdt.

1 Wettelijk geldend stelsel Erfrecht

Wat betreft het toepasselijk erfrecht waren er in het verleden nogal wat vragen. Sinds 17 augustus 2015 geldt de duidelijke Europese Erfrechtverordening. Deze bepaalt dat bij overlijden het wettelijk stelsel geldt van het land waar men op moment van overlijden zijn werkelijke woonplaats heeft.

Uitzondering geldt voor wat betreft in het verleden gemaakte regelingen, zoals bijvoorbeeld een handgeschreven Frans testament, waarin de langstlevende echtgenoot  het vruchtgebruik van het vermogen (en dus ook de woning) krijgt.

Of de zogenaamde gift tussen echtgenoten (donation entre époux) ook bedoeld, om de langstlevende echtgenoot te beschermen en te voorkomen dat de kinderen direct hun erfdeel kunnen opeisen.

Het is van belang te weten welk wettelijk stelsel van toepassing is. Er zijn grote verschillen tussen beide stelsels. Met name is van belang of de langstlevende  echtgenoot wordt beschermd door middel van de constructie van vruchtgebruik.

Woont men op moment van overlijden in Nederland dan geldt dus ook het Nederlands recht. Ook voor wat betreft het toepasselijk erfrecht van het huis in Frankrijk.

Testament.

Het is verstandig tijdig nog eens na te gaan of u een Frans testament of andere regeling heeft gemaakt, gezien de wijzigingen die in augustus 2015 zijn opgetreden.

Woont u in Frankrijk en heeft u de Nederlandse nationaliteit dan geldt het Franse erfrechtstelsel, ook voor het vermogen dat u in Nederland bezit.  Dit geldt niet als u een testament heeft gemaakt waarin u heeft bepaald dat het Nederlands  erfrechtstelsel van toepassing zal zijn.  Bij uw overlijden vallen al uw bezittingen, inclusief uw bezittingen in Frankrijk onder het Nederlands erfrecht..

2 Welk belastingstelsel is van toepassing? Successierechten Frankrijk
Succesierechten

Wat betreft de successierechten. Bezit  een buitenlander, niet ingezetene,  onroerend goed in Frankrijk dan valt deze onder het fiscale stelsel van Frankrijk (Code Général des Impôts).  De erfgenamen zijn verplicht altijd aangifte te doen van het overlijden. Ook al denkt men in Frankrijk niets te hoeven betalen aan successierechten. Men moet  binnen 12 maanden na het overlijden aangifte doen (in Nederland binnen 8 maanden na het overlijden). Dit moet  geschieden bij  de Franse belastingdienst voor niet ingezetenen te Noisy le Grand.

Boete

Attentie: op overtreding staat een hoge boete en te betalen rente. De in Nederland bekende stiptheid  van het notariaat is in Frankrijk helaas lang niet altijd vanzelfsprekend. Onze ervaring is dat het in het algemeen gezien het notariaat traag en niet cliëntvriendelijk handelt. Advies: wees niet passief en wijs de notaris per mail regelmatig op termijnen en stel hem tijdig schriftelijk aansprakelijk voor mogelijke boetes wegens te laat ingediende aangifte. In het algemeen helpt een dergelijke aansporing uitstekend.

Blokkade bankrekening

Wanneer de bank op de hoogte is gesteld van het overlijden wordt direct de bankrekening van de overledene geblokkeerd. De rekening wordt pas gedeblokkeerd indien U door middel van een verklaring van de Franse belastingdienst kan aantonen dat men aangifte heeft gedaan en dat de erfbelasting is betaald. Deze moet namelijk direct worden betaald bij de aangifte.

De Franse successietarieven zijn overigens veel gunstiger dan in Nederland, wanneer het gaat om de belasting die kinderen en de echtgeno(ot(e moeten betalen.

De vraag of en zo ja hoeveel erfbelasting moet worden betaald hangt af van de grootte van het vermogen dat zich op het moment van overlijden in Frankrijk bevond.

Zie hieronder voor de tabel (stand 2014)

 

I. Vrijstellingen

Nalatenschappen
Echtgenoten Volledige vrijstelling
Ascendant / kind € 100.000
Broer/zus € 15.932
Neven/nichten € 7.967
Gehandicapt kind € 159.325
Overige erfgenamen of legatarissen € 1.594

II.          Tussen echtgenoten

< 8.072 5 %
8.072 – 15.932 10%
15.932 – 31.865 15%
31.865 – 552.324 20%
552.324 – 902.838 30%
902.838 – 1.805.677 40%
> 1.805.677 45%

III.         Bloedverwanten in rechte lijn

< 8.072 5 %
8.072 – 12.109 10%
12.109 – 15.932 15%
15.932 – 552.324 20%
552.324 – 902.838 30%
902.838 – 1.805.677 40%
> 1.805.677 45%

NB. Een stiefkind wordt in Frankrijk vanuit een belastingtechnisch oogpunt gezien als een derde, en wordt voor 60% belast.

IV.        Tussen broers en zussen

< 24.430 35 %
> 24.430 45 %
Schenken

Om in de toekomst erfbelasting te besparen, is het mogelijk alvast de Franse woning tijdens het leven aan de toekomstige erfgenamen te schenken. Indien de SCI eigenaar is van de Franse woning, kunnen de aandelen ook (in fases) aan de toekomstige erfgenamen worden geschonken.
In Frankrijk gelden de volgende vrijstellingen voor de schenkbelasting:

begunstigde vrijstelling
Echtgenoten (of pacsé) € 80.724
Kind € 100.000
Kleinkind € 31 865
Broer/zus € 15.932
Neven/nichten € 7.967
Gehandicapt kind € 159.325

U moet er rekening mee houden dat over de schenking (ook) in Nederland schenkbelasting verschuldigd kan zijn. De vrijstellingen voor de schenkbelasting in Nederland zijn (aanzienlijk) lager dan de vrijstellingen voor de schenkbelasting in Frankrijk.

Heeft u een vraag bel ons of mail ons.

tel: 0614902162 of 06 53938163

info@france-residence.nl

mail:     info@2france.nl